توضيحات

متراژ زمين : ٥٥٠ مترمربع

متراژ بنا    :  ٢٦٠  مترمربع 

دوبلكس 

سه خوابه

جوازساخت

سند تكبرگ