توضيحات

متراژ زمين : 1045 مترمربع

متراژ بنا :  420 متر مربع 

٣خواب مستر  

داراى جواز ساخت 

سند