توضيحات

زمین  ۴۲۰ متر مربع

بنا  ۳۱۳ متر مربع

دو  واحد مستقل

سند ثبتی 

چشم انداز بسیار زیبا

محوطه سازی

واقع در کلار شت  مجل