قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمین  ۴۲۰ متر مربع

بنا  ۳۱۳ متر مربع

دو  واحد مستقل

سند ثبتی 

چشم انداز بسیار زیبا

محوطه سازی

واقع در کلار شت  مجل