توضيحات

زمین ۷۰۰ مترمربع

بنا   ۶۰۰ منرمربع

سه خوابه

آسانسور

استخر

آب -برق-گاز

سندثبتی

کلاردشت پی قلعه