توضيحات

زمين :1140 مترمربع 

بنا : 405  مترمربع 

سه خوابه 

داراى آب  برق  گاز 

پايان كار 

چشم انداز بسيار زيبا 

محوطه سازى بسيار زيبا 

مهندسى ساز

واقع در كلاردشت