توضيحات

زمین 1000متر

از دو طرف راه دارد

 5واحد

همکف سه خوابه با پارکنیگ 2 ماشین

موتورخانه 20 متری

 انبار 230 متر

 طبقه اول 2 واحدی - واحد رو به جنوب 130 متر - واحد رو به شمال 100 متر

طبقه دوم سه خوابه 230متر

طبقه سوم 100متر مربع   باسند تكبرگى